Westerse beschaving is superieur

Het amerikaans-libertarische Reason Magazine publiceerde in maart 2000 een artikel over hoe Amerikaanse eerstejaars studenten kennismaken met de universiteiten. Het stuk getiteld ‘Though Reform 101: The Orwellian implications of today’s college orientation’ gaat in op de herspoeling van Amerikaanse studenten. Vanuit een zeer links perspectief maken ze kennis met thema’s als racisme, seksisme, discriminatie enzovoorts. Er vind een soort politieke en morele herscholing plaats.

Het gaat er in the states wel veel verder dan hier, hoewel ook links Nederland gebruikt universiteiten om bepaalde thema’s op te leggen aan de nieuwe generaties universitair geschoolden. Toekomstige ingenieurs moeten bijvoorbeeld van overheidswege verplicht twee weken per jaar zich verdiepen in ‘ethische kwesties’, uiteraard gedoceerd vanuit links-progressief perspectief.

Indoctrinatie

Hoever de linkse ideeënwereld is doorgedrongen tot het Amerikaanse onderwijssysteem blijkt wel uit recente Amerikaanse studieboeken. Ik heb voor mijn studie een aantal managementvakken gevolgd. In een boek dat ik darvoor gebruikte, ‘Management – 7th edition‘ van de Amerikaan Schermerhorn, kwamen tot mijn verbazing in eerste plaats niet managementtheorieën, maar hoofdstukken over cultuurrelativisme, multicultuur en ethische dilemma’s aan bod. Zo komt in hoofdstuk 2 ‘Environment and Diversity’ de etnische diversiteit op de werkvloer aan bod, leer ik de definities van discriminatie en multicultuur en wordt mij fijntjes uitgelegd dat blanke heteroseksuele mannen zowel vrouwen als minderheidsgroepen en homo’s onderdrukken.

Waar gaat dit toch over? ’t Is verdomme een managementboek en ik studeer echt geen social sciences o.i.d.!

Gelukkig blijft het hier bij een hoofdstuk in een boek. Maar in Amerika krijgen aankomend studenten volgens Alan Charles Kors, auteur van het bovengenoemde artikel, tijdens de kennismakingsweken heel wat zwaardere lessen te verduren. Hij beschrijft hoe linkse goeroe’s (die wel 3000 dollar per uur college verdienen) met name ageren tegen het ‘blanke’ deel van de studenten. De whites zijn namelijk maatschappelijk gepriviligeerd en hier bovendien ontwetend over. De multiculti-lessen moeten hen verlichten en dat vraagt om een harde aanpak.

Een van bekendste van zulke goeroe’s is Edwin J. Nichols, van Nichols and Associatesuit Washington. Hij kwam al in 1990 in opspraak omdat hij tijdens een zogenaamde ‘etnische gewaarwordingssessie’ een blonde, blauw-ogige lerares in de spotlights plaatste en haar tot huilens toe vernederde. Dan kon ze ook eens voelen ‘wat het is om een lid van een minderheidsgroep te zijn’. Psychische nazorg niet inbegrepen.

Maar waar ik het over wil hebben is de theorie die Nichols ontwikkelde over culturele verschillen tussen etnische groeperingen. Zijn waardenleer (axiologie) legt uit waaraan leden van verschillende etniciteiten de grootste waarde hechten. Amerikanen van Europese afkomst zouden waarden als vrijheid en privacy, gelijkheid en eerlijkheid, iets bereikt hebben in je leven, succes, indivualisme en zelfbelang, efficiënt tijdgebruik en comfort hoog in het vaandel houden; zwarten (African-Americans) etnische trots, cultureel erfgoed, geschiedenis, verwantschap met familie, eveneens gelijkheid en eerlijkheid, iets bereikt hebben in je leven, respect, en religie en spiritualiteit. De overige etnische groepen komen ook aan bod in zijn leer.

Iedere groep heeft een eigen visie op natuur, logica, tijd, samenleving en interpersoonlijke relaties. Westerlingen willen, aldus Nichols, de natuur beheersen/naar eigen hand zetten, terwijl Latijns-amerikanen ermee in harmonie willen leven, zwarten het overwinnen en Aziaten zich eraan aanpassen. Westerlingen/blanken zijn rationeel, logisch en analytisch, Latijns-amerikanen rationeel en ethisch, zwarten allegorisch en synthetisch en Aziaten intuïtief en holistisch. (Ik heb het niet verzonnen.)

Ingrediënten voor een superieure beschaving

Nichols waardenleer heeft me aan het denken gezet. In eerste instantie verklaar ik hem voor gek dat hij gelooft dat cultuur genetisch bepaald is. Hij gelooft dat alle mensen – behalve (natuurlijk) de blanken en de Joden – interpersoonlijke relaties het hoogst waarderen. De whites zijn echter ‘veranderd door de ijstijd’ en daarom veel materialistischer. Geen flauw idee hoe daarbij komt. Ook doet mij zijn ‘rassenleer’ nogal denken aan omschrijvingen uit de Encyclopedia Britannica uit de jaren 1930. Daarin wordt ‘den swarten niger’ nog omschreven als zijnde “leugenziek ofte lui, doch muzikaal ende leergierig” of iets van die strekking. Compleet van de pot gerukt overigens.

Echter, als ik er langer over nadenk dan lijkt Nichols’ linkse cultuurtheorie – uiteraard onbedoeld – de belangrijkste reden te verklaren waarom wij Europeanen, westerlingen, al eeuwenlang een technologisch geavanceerde beschaving in stand hebben kunnen houden, terwijl de overige vijf miljard aarbewoners in relatieve armoede leven. (Dat de Japanners en Chinezen ons bezig zijn in te halen, dat snap ik en kom ik later nog even op terug.)

Vraag jezelf eens af, welke culturele eigenschappen een volk nodig heeft om een technologisch geavanceerde beschaving op te bouwen.

Nichols zegt te weten dat zwarten bijvoorbeeld minder waarde hechten aan ‘op tijd zijn’, terwijl blanken compulsief op de tijd letten. Blanken zijn logisch en frigide, zwarten impulsief en warm. Blanken willen steeds maar meer spullen hebben, niet-blanken zijn juist ‘in harmonie met de natuur’. Waar Nichols met zijn theorie heen wil is mij ondertussen duidelijk: het verderfelijke kapitalisme is een product van de ontspoorde culturele waarden van westerlingen. We zouden beter af zijn onze verwerpelijke waarden overboord te gooien en die van de harmonieuze niet-blanken over te nemen.

De eigenschappen die Nichols echter toeschrijft aan zijn westerse etnische groep, dat zijn juist de eigenschappen die een voorwaarde zijn voor het opbouwen van een geavanceerde beschaving!

Wie afspraken maakt moet ook op tijd daaraan voldoen, hecht je geen waarde aan ‘op tijd zijn’ dan loopt de afspraak in de soep. Afspraken zijn nodig om gezamenlijk iets te ondernemen en zonder gezamenlijk ondernemen ontstaat er ook geen beschaving! Nichols legt verder uit hoe de verschillende etnische groepen tijd ervaren. Blanken ervaren het als lineair, als iets waarlangs ze continu kunnen voortgaan, terwijl niet-blanken tijd cyclisch ervaren (Hindoe’s die in reïncarnatie geloven hebben een cyclisch tijdsbesef). Echter, hoe kun je als volk ooit vooruitgang boeken met een cyclisch tijdsbesef? Waarschijnlijk zul je niet erg veel bereiken in je leven als je gelooft dat tijd een aaneenschakeling van dezelfde, terugkerende cyclussen is…

Als laatste verduidelijkt hij zelfs hoe etnische groepen hun kennis vergaren. Westerlingen weten door te tellen en te meten (“meten is weten,” zegt m’n vader altijd) – onze wetenschap is erop gebaseerd. Daarentegen kunnen Zuid-amerikanen dingen ‘spiritueel aanvoelen’ omdat ze ‘één zijn met de natuur’. Wederom lijkt mij eerstgenoemde eigenschap uitermate geschikt om geavanceerde technologie te ontwikkelen. Door te meten en te tellen in combinatie met logisch, rationeel en analytisch nadenken, kun je in korte tijd technologisch verder vooruitkomen dan anderen die ‘de dingen spiritueel aanvoelen’ en ‘één zijn met de natuur’ of andere hippie-boomknuffel-onzin.

Waar multicultuur de fout in gaat

Ik geloof persoonlijk dat het inderdaad aan verschillen in culturele verworvenheden ligt dat welvaart en technologie ‘oneerlijk’ zijn verdeeld over de aarde. Ik zie daar alleen het door links gepropageerde probleem niet van in, omdat ik iedere etnische groep verantwoordelijk houdt voor zijn eigen welvaart. Volgens Nichols en vele andere linksen zijn echter alle culturen gelijkwaardig en hebben ‘de blanken’ natuurlijk alles gestolen van de harmonieuze (superieure?) niet-blanken.

Op dat punt gaat links de fout in. Personen kunnen niet inferieur of superieur aan elkaar zijn, maar wat betreft gedachten, ideeën en vooral voor de manier van denken geldt dat wel. Er bestaan superieure ideeën en superieure waarden. Het betere idee wint het van het mindere idee. Stel je er maar een soort ideeënevolutie bij voor: de natuurlijke omgeving selecteert succesvolle ideeën. Darwin’s theorie met een andere toepassing als het ware.

De multiculturele doctrine houdt in dat iedereen zich aan moet passen aan iedereen. Daardoor zouden wij onze eigen waarden (gedeeltelijk) overboord moeten zetten en vervangen met die van anderen. Zo gaan door vallen en opstaan bewezen superieure waarden verloren en als gevolg daarvan brokkelt onze beschaving af. In dit licht haal ik Pim Fortuyn aan die de Islam een achterlijke cultuur noemde. (Later veranderde hij dat in achterlopend en was de Islam natuurlijk geen cultuur maar een religie.) Aanhangers van dogmatische, religieus-fundamentalische waarden zullen geen vooruitgang boeken, niet technologische en niet maatschappelijk. Van welvaart zullen ze alleen maar kunnen dromen.

Europeanen hebben eeuwenlang de geestelijke instelling gehad om niet-functionerende waarden los te laten en naar betere te zoeken. We accepteren geen fouten, we zijn compulsieve probleem-oplossers en werken graag oneffenheden weg. We hebben nooit genoeg en zijn niet gauw tevreden (aldus linkse profeet Nichols). We hechten veel waarde aan ‘op tijd zijn’ en beschouwen tijd lineair, dus iets waarlangs je kunt vooruitgaan i.p.v. cyclisch steeds terug te keren naar hetzelfde punt.

Dit geloof, deze mindset heeft er zeker toe geleidt dat we uiteindelijk onze superieure waarden hebben ontwikkeld. Die waarden zijn ons culturele gereedschap geweest om een technologisch geavanceerde beschaving op te bouwen, te handhaven en te verbeteren.

Hand in eigen boezem steken

Mensen zouden zich meer in hun eigen geschiedenis moeten verdiepen. Hoe kon het dat de voorvaderen van de Zuid-amerikanen zulke prachtige steden bouwden en een geavanceerd communicatiesysteem bedachten dat zicht tot in alle uithoeken van het Andesgebergte uitstrekte? Nou, door niet-functionerende culturele waarden weg te donderen en continu te zoeken naar betere. En dat de Spaanse conquistadores er later een puinhoop van hebben gemaakt is niet de reden dat Zuid-amerika anno 2004 praktisch een verzameling derdewereldlanden is. Toen die Spanjaarden langskwamen was beschaving al op z’n retour: ze hebben de superieure waarden van hun voorouders verwaarloosd!

Denk ook aan de oude Egyptenaren en hun piramides, aan de voorvaderen van de Cambodjanen die Ankor Vat bouwden of aan de Zoeloe’s, de eerste Afrikanen die een grote nederzetting bouwden. Allen moeten zij Nichols’ ‘blanke’ culturele waarden (die dus helemaal niet typisch blank zijn maar universeel) destijds omarmd hebben: het zijn de enige tools voor maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Denk aan hoe Japan in die opzichten vooruitgeknalde na WO2.

Het Westen is niemand iets verschuldigd en niet verantwoordelijk voor de armoede in de wereld. Wij hebben geleerd van anderen en anderen mogen van ons leren, maar dat sommige groepen uit pure jaloezie een deel van onze welvaart opeisen en hun armoede koppelen aan de rijkdom van het Westen, dat is hun eigen probleem. Ze zouden beter hun oude waarden kunnen herwaarderen en nieuwe, betere ideeën een kans geven.


Thought Reform 101: Orwellian implications of today’s college orientation door Alan Charles Kors.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s