Geboren om te rebelleren: Boek van Frank J. Sulloway

In 1996 publiceerde de Amerikaanse historicus en psycholoog Frank J. Sulloway het boek Born to Rebel. Sulloway onderzocht de invloed van talrijke variabelen als sociale klasse, nationaliteit, geslacht, opleiding, leeftijd, religie en persoonlijkheid op de politieke voorkeur. Uit het grootschalige historische onderzoek blijkt dat van alle factoren de volgorde van geboorte minstens tweemaal zo belangrijk is als de overige factoren. Eerstgeborenen zijn conservatiever, terwijl late geborenen vaker aanhangers blijken van revolutionair gedachtegoed.

Om dit te verklaren presenteert Sulloway een Darwinistisch model van de gezinsdynamiek. Ieder kind streeft ernaar dat de ouders zoveel mogelijk energie in zijn opvoeding stoppen, wat leidt tot een heuse strijd tussen de nakomelingen. De volgorde van geboorte is bepalend voor de overlevingsstrategie. Eerstgeborenen proberen hun positie veilig te stellen door zich op één lijn te zetten met de ouders. Ze accepteren de bestaande autoriteit, hebben ambities en zijn gemotiveerd om iets te bereiken. Jongere kinderen kunnen niet gemakkelijk met hun sterkere en oudere broer of zus competeren en kiezen daarom een andere strategie. Ze verwerpen vaker de bestaande autoriteit en proberen uit te blinken op andere vlakken.

Sulloway bewijst zijn verhaal met feiten over historische figuren die een belangrijke rol speelden in verscheidene historische gebeurtenissen. Belangrijk voorbeeld is de Franse Revolutie. De partijen die de monarchie steunden hadden relatief veel eerstgeborenen binnen hun gelederen, de tegenstanders relatief veel later geborenen. Het gaat hierbij overigens niet om de zuiver biologische geboortevolgorde, maar om de sociale. Een eerstgeboren kind dat wordt geadopteerd en in het nieuwe gezin de sociale positie van later geborene krijgt, zal de persoonlijkheid van een later geborene ontwikkelen.

Naarmate gezinnen kleiner worden, zal een maatschappij relatief meer bevolkt worden door eerstgeborenen. Gevolg is dat het volk dan conservatiever wordt en een sterke kracht tégen radicaal progressief gedachtegoed vormt. Sulloway heeft dit ook onderzocht en noemt als voorbeeld China. In Nederland baart een autochtone vrouw gemiddeld 1,7 kinderen en het gevolg is dat vanwege het hogere relatieve aantal eerstgeborenen de nieuwe en komende autochtone generaties minder sociaal en progressief zullen zijn dan de oudere autochtone generaties en ook de allochtone. Immigranten hebben gemiddeld immers meer broers en zussen dan autochtonen.

Vorig jaar werd de LPF-stemmer getypeerd als een oude, laagopgeleide man uit een lagere sociale klasse. Het onderzoek van Sulloway wijst juist uit dat deze vier kenmerken het stemgedrag geheel niet verklaren. Ze zijn zelfs niet relevant. Wellicht zijn de LPF-stemmers juist de later geboren rebellen die het nu opnemen tegen de gevestigde orde. Ook de nieuwe generaties stemgerechtigden zullen steeds rechtser gaan stemmen omdat er meer eerstgeborenen zijn. De verrechtsing zet voorlopig nog gewoon door en het socialisme zal aan twee fronten een strijd moeten voeren. En zo’n strijd zullen ze nooit winnen.

Citaat van Sulloway’s website:

“Born to Rebel is a frontal challenge to Marxist theories of revolution, arguing that social class is of trivial significance compared to birth order in predicting who will rebel. It also challenges Freudian analysis in arguing that sex is much less significant than birth order in shaping personality.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s