Een sombere toekomst voor een opgewekt volk

Mensen in Nederland doen heel panisch over de toekomst, in het bijzonder over de toekomst van het autochtone volk. De reflexen lopen van ontkenning tot stilzwijgen en ronduit bedrog, alsook langs agressie, frustratie en woede. Er staan veel belangen op het spel. De grote plannen zijn al lang gesmeed, zoals het plan voor de TriState City, een megaproject om heel Nederland in een volgebouwde industriestad als Tokio te veranderen. Maar je hoort er bijna niemand over.

Hoe raken de islamisering, de massamigratie, de Europese Unie, het coronavirus en de demografische ontwikkeling van autochtone Nederlanders elkaar? Op het knooppunt van deze vijf ontwikkelingen ligt de toekomst van de autochtoon: namelijk, die is er niet. Er ligt geen toekomst voor etnisch blanke mensen meer in Nederland. Arabische investeerders gebruiken hun oliemiljarden om de islamisering van de EU te financieren. Zonder dit zwarte geld bestond Europa al niet meer. Het Westen is failliet.

Al bijna honderd jaar geleden werd het plan voor een verenigd Europa uitgedacht door graaf Richard von Coudenhove-Kalergi, zoon van de Habsburgse adel uit Oostenrijk en een charmante Japanse moeder. In zijn boeken Pan-Europa en Praktisch idealisme deed hij zijn plannen uit de doeken. Kalergi schuwde daarbij geen raciale theorieën.

Het plan, samengevat, komt op het volgende neer. Europa, Noord-Afrika en Arabische moslimlanden moeten met elkaar verenigen als tegenwicht tegen een Russische dreiging. Hierom was het nodig een nieuw volkslied en vlag te ontwerpen, alsmede daarbij alle nationale identiteiten uit te wissen. Ook de Europese mens moest zich met vermengen tot één mengvolk. Alle voormalige groepsuitingen van cultuur, taal, ethniciteit, nationaliteit, gewoonten en tradities moeten daarom worden uitgeveegd om vervolgens een nieuwe cultuur te scheppen.

De culturele groepen van Europa moeten ophouden te bestaan, aldus de politieke adel. Mensen mogen alleen als losgemaakte individuen verder leven. Dat schreef Kalergi, want volgens het kwam het “tijdperk van volkeren” tot een einde en begon nu het “tijdperk van de individuen” (uit Praktisch idealisme, 1925).

De Pan-Europese Unie (P-EU) haalde het niet, maar de EU nam het stokje over. Deze Europese Unie houdt het nog voor de bevolking verborgen, tenminste publiekelijk, maar is achter de schermen doelgericht bezig de fantasie van Coudenhove-Kalergi ten uitvoer te brengen. De massamigraties die rond 1960 en 1970 begonnen met ‘gastarbeiders’ waren van begin af aan zo geplan om de grootschalige rassenvermenging tussen Afrikanen, Europeanen en Arabieren te verwezenlijken. Wij leven nu met de gevolgen van een halve eeuw van zulke beleidsvoering.

Dat onze polici ook al een halve eeuw lang hameren op het “racisme” van de autochtonen heeft vooral met het volgende te maken. Blanke mensen hebben lang de kat uit de boom gekeken. Gemengde huwelijken of relaties kwamen maar mondjesmaat tot stand.

Al in 1987 begonnen gesprekken met Marokko om het grondgebied in te lijven in de toenmalige EEG, de Europese Gemeenschap. Daarvoor al waren Nederland, Duitsland en andere Noord-Europese landen begonnen Marokkanen op grote schaal in huis te halen als gastarbeiders, die niet tijdelijk, maar voor altijd zouden blijven. Opeens werd het woordje ‘racisme’ uitgevonden om te voorkomen dat gastarbeiders weer naar huis zouden worden gestuurd. Mensen hierheen halen was progressief. Ze weer terugsturen, dan was je Adolf Hitler.

Nederland en Duitsland absorbeerden vele Turken. De gesprekken met Turkije over de toetreding tot de EU liepen pas onlangs vast. En Nederland verwelkomde na de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname in 1975 grote aantallen zwarte Surinamers, mensen die tegen hun natuur in het tropische klimaat verruilden voor de kou in het Noorden. Sommigen van hen vormden de bekende wijk De Bijlmer in het zuiden van Amsterdam.

Deze ontwikkelingen, de massamigraties die tot de vorming van onze multiculturele samenleving leidden, waren noch noodzakelijk noch ongepland. Ze waren onderdeel van de veel grotere, dus vaak onuitgesproken visie om autochtone Nederlanders te vermengen met Marokkanen, Turken en Surinamers. Namelijk om het door Richard von Coudenhove-Kalergi gedroomde “Euraziatisch-negroïde ras” te scheppen (citaat uit Praktisch idealisme, 1925).

Dan moest de autochtone bevolking wel gaan krimpen. Een eerste stap daarvoor werd al gezet in de jaren ’70, toen de anticonceptiepil op de markt verscheen. Het nieuwe middel werd door feministen aangeprezen als de ingewisselde belofte voor een seksuele bevrijding van vrouwen. Anders dan met het condoom voor mannen konden vrouwen zich met de anticonceptiepil nu zelf baas over eigen buik maken. Kort daarop werd abortusvrijheid vanaf 1984 wettelijk vastgelegd.

De anticonceptiepil sloeg aan en van abortus werd gebruik gemaakt. En wat gebeurde er toen? Al vrij snel, rond het jaar 1990, hield de autochtone (blanke) Nederlandse bevolking op met groeien! Inderdaad, de autochtone bevolkingsomvang, die tot dan toe altijd had gegroeid, was tot stilstand gekomen. Van 1990 tot 2020 (nu) is de gehele verdere bevolkingsgroei van onze natie op het konto van allochtone import aan aanwas toe te schrijven. En volgens het CBS zal dit tot 2060 zo blijven.

Is dat een natuurlijke ontwikkeling? Nee! Natuurlijk niet. De komende 30 jaar blijft de overheid massa’s mensen importeren uit den verre. Dat is gewoon beleid in Den Haag. Het is ook het beleid van Brussel, want daar komen de dictaten vandaan. Om van Europa een islamo-communistische heilstaat te maken, moet Nederland het lichtende voorbeeld worden. De vroeger vaak gebezigde uitdrukking dat Nederland een “gidsland” zou zijn heeft hierop betrekking: Nederland moest als eerste land de gemengde samenleving van Kalergi worden.

En met de TriState City zal Nederland niet alleen hypervermengd en multicultureel worden, maar ook als de hoofdstad van Europa het baken voor verdere Europese omvolking en omvorming.

Dat ook de blanke bevolking sinds 1990 nog verder is gegroeid komt vooral door blanke migranten vanuit Europa/de EU. Het autochtone volksdeel is dus gestopt met groeien. Hoe kan dat? De nieuwe voorbehoedsmiddelen hebben een enorm groot aantal babies voorkomen. De anticonceptiepil heeft veel vrouwen zo onvruchtbaar gemaakt dat weekendavontuurtjes simpelweg niet langer tot zwangerschappen hebben geleid.

Door het aantal kinderen per vrouw te verkleinen, krompen gezinsgrootten. Veel jonge vrouwen kozen bovendien ervoor om kinderloos te blijven.

Aantal kinderen per Nederlandse vrouw

Het effect van de anticonceptiepil op de vruchtbaarheid van de autochtone vrouw is zeer groot geweest. In de grafiek hierboven is te zien dat Nederlandse vrouwen in het jaar 1961 nog gemiddeld 3,2 kinderen per vrouw kregen. Dat was voldoende om het volk te laten groeien. Tegen het jaar 1977 kregen autochtone vrouwen nog maar 1,58 kind per vrouw (gemiddeld). Dat is zo weinig, dat op den duur het autochtone volk moest gaan krimpen.

Het aantal kinderen per vrouw is weliswaar iets opgekrabbeld tot 1,7 kinderen per vrouw (in 2017), maar die toename komt vooral op rekening van import en aanwas. Allochtone vrouwen (Turkse, Marokkaanse, en Afrikaanse) krijgen tot wel twee keer zo veel kinderen als autochtone vrouwen. En ze krijgen deze kinderen ook nog eens op een veel jongeren leeftijd dan autochtone vrouwen.

Kortom, achter de schermen voltrok zich een democrafische ramp. Terwijl de blanke autochtonen al sinds 1975 zijn begonnen met afsterven en uitserven, is vooral de allochtone importbevolking explosief toegenomen. Dan is nu het moment aangebroken voor de genadeklap. De vergrijzing zal vooral autochtonen raken. De komende tien jaar zal grofweg 30% van alle blanke Nederlanders komen te overlijden, namelijk de babyboomergeneratie.

Dan zijn blanken al meteen minderheid in eigen land. Daarbovenop komt nog het plan van de overheid (wat al vele jaren op de plank ligt) om nog 1 miljoen nieuwe woningen erbij te bouwen, namelijk op de vrijgekomen boerengrond, zodra de boeren naar het Oosten zijn gedeporteerd. De overheid wil de boerenproductie, met name de veehouderij, verplaatsen naar Oostbloklanden als de Oekraïne en Polen. Het stikstofverhaal was het politieke excuus om die verplaatsing te versnellen.

Zonder veeboeren komt er veel land vrij om woonblokken en woonflats te bouwen. Een miljoen woningen kunnen vier tot acht miljoen mensen huisvesten, want inderdaad, het zal om veelal grote gezinnen gaan die uit Afrikaanse en Arabische landen zullen worden geïmporteerd. Nu zult u vast vragen: Wie betaalt dat allemaal, de EU? Ja, de bouwfondsen komen van de EU, maar de EU krijgt die fondsen weer van Arabische investeerders.

Om de gedroomde meng-EU te bouwen, dus een versmelting tussen christelijke en islamitische volkeren, is veel geld nodig, en dat geld komt nu eenmaal van de islamitische kant. Arabische olieboeren hebben de afgelopen tientallen jaren verschrikkelijk veel geld kunnen sparen. Met als gevolg dat vooral de islamitische cultuur in Europa groeit als kool, terwijl duizenden kerken in West-Europa worden omgebouwd tot apartementen en hotels.

De versmelting tussen het christendom en islam moet u dus vooral op een sarcastische wijze opvatten. In de praktijk komt het neer op het slopen van eeuwenoude kerken en het bouwen van nieuwe moskeeën. De verregaande infiltratie van islamitische ideologie in kinderschoolboeken geeft ook aan dat de islam in zijn ‘pure’ vorm Europa zal gaan bevlekken. Het Europese christendom is dood, want het kan geen financierder meer vinden.

Het ‘panische’ uit mijn inleiding zit hem net hierin: Met de TriState City is Nederland een investeringsproject van rijke Arabieren geworden. Net zoals Arabisch geld bijvoorbeeld de stad Caïro begon te ‘upgraden’ naar een globale superstad, zo willen de Arabieren dat ook met Nederland doen. Maar de Arabische rijken zijn racistsiche conservatieven die geen boodschap hebben aan Nederlandse taal en cultuur, laat staan aan etnisch Nederlandse mensen.

Blanke vrouwen zijn nodig om moslimkinderen te baren, terwijl blanke mannen dakloos, homo of trans mogen worden. Dat is de snelste manier om het Nederlandse volk in slechts 1 of 2 generaties tijd volledig om te volken. Autochtone verzetters worden een randverschijnsel in de riolen van de superstad.

Nederlanders hebben, nu al, geen enkele toekomst meer op hun eigen grondgebied. De vier tot acht miljoen nieuwe inwoners die ons kleine landje de komende tien jaar zal mogen verwelkomen, zullen overwegend moslim zijn. Zo hebben blanke vouwen straks weinig keus meer om een migrant als man te nemen. En daarmee sterft het autochtone volk voor goed uit.

Nederland staat op dode grond. Redde wie zich redden kan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s