Eeuwige strijd (2020)

De wetenschap ontmaskerd

Het wetenschappelijke wereldbeeld is noch wetenschappelijk, noch een beeld van de wereld. Het is een bekrompen blik op de economie die wetenschappelijk onderzoek beperkt tot het bestuderen van materie in beweging. Wat we het wetenschappelijke wereldbeeld noemen, werd halverwege de negentiende eeuw aan de natuurwetenschappen geplakt. Het is onlosmakelijk verbonden met de leer van het marxisme, de politiek van materie in beweging, ook wel materialisme genaamd. In dit boek doet de auteur de vele onbewezen aannamen van de wetenschap uit de doeken en biedt een nieuwe kijk op de werkelijkheid die niet van enige aannamen afhangt, behalve één. Bovendien verkondigt de auteur dat mensen op hun geloof moeten blijven vertrouwen, want het Koninkrijk Gods ligt in óns.

 • Item Weight : 9.2 ounces
 • Paperback : 218 pages
 • Dimensions : 5.5 x 0.5 x 8.5 inches
 • ISBN-13 : 979-8686206496
 • Publisher : Independently published (September 14, 2020)
 • Language: : Dutch

Eternal Struggle (2019)

Exposing the Scientific Worldview

The scientific worldview is neither scientific nor a view of the world. It is a reductionist view of economics that limits scientific research to the study of matter in motion. What we call the scientific worldview was tacked onto the natural sciences during the mid-nineteenth century. It is inextricably linked to the philosophy of Marxism, the politics of matter in motion, also called materialism. In this book, the author exposes many of science’s unproven assumptions, offering a new theory of reality that doesn’t rely on any but one. Above all, the author proclaims that people must keep faith in their beliefs, for the Kingdom of God is within us.

 • Item Weight : 8 ounces
 • Paperback : 188 pages
 • ISBN-13 : 978-1699852484
 • Dimensions : 5.5 x 0.43 x 8.5 inches
 • Publisher : Independently published (October 14, 2019)
 • Language: : English

Confusion (2019)

A Surrealistic Novella on the Struggle for Autonomy

A child of a dysfunctional household, the eleven-year-old, scraggy boy named Toine confronts a high school education system. Despite feeling shamed into silence, he continues to make a stand for dissident thought. Teachers, shocked, disapprove of their pupil’s verbal revolt. The boy’s apparent exclusion from civilian society makes him feel depressed. He develops thoughts of suicide. To save himself, he escapes in daydreams. He picks up a writing hobby and starts to blur the lines between dreams and reality. In his mind, the boy has convinced himself he is a military recruit living in a semi-detached bunker. When his general, Bonifacius, and nurse Gertrude take him to a psychologist, his world falls apart. Will Toine survive the school year? This novella is a critique of science education. It questions a society’s motive for enforcing political correctness.

 • Item Weight : 6.1 ounces
 • Paperback : 154 pages
 • ISBN-13 : 978-1095954232
 • Dimensions : 5 x 0.39 x 8 inches
 • Publisher : Independently published (April 26, 2019)
 • Language: : English

Ziedaar de zwerver (2019)

Een roman tegen de moderniteit

Het is het jaar 213 NJ, Nieuwe Jaartelling. Tijdens een gebeurtenis genaamd de Grote Herstart is ieder verslag van de menselijke geschiedenis uitgewist. Alle religieuze boeken zijn verbrand. Zelfs de herinnering aan God is afgeschaft. Wulf Gungnirsson, als wees achtergelaten onder een es, droomt van een carrière in de Europolis, de Wereldstad die zeventig miljard mensen gevangenhoudt. Omdat werk hem teleurstelt, begint hij zichzelf en zijn maatschappij te bevragen. Nadat hij de liefde van zijn leven ontmoet, leiden zijn radicale gedachten tot een veroordeling wegens verboden denkbeelden. Wulf en zijn Inga ontsnappen in ballingschap. Terwijl ze proberen hun levens in de wildernis opnieuw op te bouwen, ontdekken ze dat het bestuursorgaan van de wereld, de Raad, een ondenkbaar misdrijf jegens de mensheid heeft gepleegd. Wulf zweert de Waarheid te prediken. Hij vormt een leger van verstotelingen om de stad omver te werpen. Om te slagen, moet hij zijn verleden confronteren en de vader vinden die hem in de steek liet. Dit boek werd sterk beïnvloed door thema’s als heidendom, existentiële angst en oorlog. Het bekritiseert stedelijke beschaving en verkondigt een terugkeer naar primitieve manieren van leven.

 • Item Weight : 11.5 ounces
 • Paperback : 217 pages
 • ISBN-13 : 978-1092178198
 • Dimensions : 6 x 0.55 x 9 inches
 • Publisher : Independently published (March 30, 2019)
 • Language: : Dutch

Een man wordt zijn zelf (2019)

Een novelle voor verloren zielen

Een man gaat op zoek naar zichzelf, maar hij vindt het niet leuk wat hij vindt. Met de rugzak door IJsland heeft de eerzuchtige kunstenaar een seksueel avontuur met een Noordse vrouw. Hij verlaat haar de volgende dag, maar bevindt zich kort daarna in een worsteling met de leegheid van het bestaan. Om zijn ziel te redden, moet hij zijn zelf vinden. Zij aan zij nemen ze deel aan een ‘Chaoskampf’, een mythische strijd met een slang die hen beide gevangen houdt. Zal de ziel het eens worden met de zelf? Deze novelle is een literair fictiewerk wat om de vraag over wat het betekent om ‘mijzelf’ te zijn draait. Het bevat thema’s over seksualiteit, metafysica en existentialisme. Het werk is niet bedoeld voor onbezorgde lezers.

 • Item Weight : 3.52 ounces
 • Paperback : 86 pages
 • ISBN-13 : 978-1798698877
 • Dimensions : 5 x 0.22 x 8 inches
 • Publisher : Independently published (March 4, 2019)
 • Language: : Dutch

Melkkoe én zondebok (2019)

Naïeve dwazen zonder land, zonder God en zonder toekomst

De meest beruchte auteur van de jaren negentig, Mohamed Rasoel van De ondergang van Nederland, onthult in zijn nieuwe boek de waarheid over de aanslag op MH17 en de terreur in Europa. In een reeks meeslepende anecdotes legt hij de hand op de vrachtwagenpook en neemt katholieken, moslims en hoofdletter-Joden vol op de gril. Rasoel schreef dit profetische boek op zijn sterfbed om het als dankbetuiging aan de naïeve dwazen en hun kechs te schenken, tenminste aan diegenen die zichzelf nog niet in de dode hoek van de politiek hebben verloren.

 • Item Weight : 5.4 ounces
 • Paperback : 115 pages
 • ISBN-13 : 978-9402187489
 • Dimensions : 5.5 x 0.29 x 8.5 inches
 • Publisher : Brave New Books (January 29, 2019)
 • Language: : Dutch

A Man Becomes His Self (2018)

A Novella for Lost Souls

A man goes looking for himself, but he does not like what he finds. Backpacking through Iceland, the aspiring artist has a sexual encounter with a Nordic woman. He leaves her the next day but soon finds himself grappling with the emptiness of being. In order to save his soul, he must find his self. Side by side, they engage in a ‘chaoskampf’, a mythical battle against the snake that holds both captive. Will the soul come to terms with the self? This novella is a work of literary fiction dealing with the question of what it means to be ‘me’. It contains themes of sexuality, metaphysics, and existentialism. The work is not meant for light-hearted readers.

 • Paperback : 76 pages
 • ISBN-13 : 978-1790912988
 • Item Weight : 3.2 ounces
 • Dimensions : 5 x 0.19 x 8 inches
 • Publisher : Independently published (December 9, 2018)
 • Language: : English

Behold the Wanderer (2018)

A Novel against Modernity

It’s the year 213 NE, New Era. During an event called the Big Reset, any record of human history has been erased. All religious books have been burned. Even the memory of God has been abolished. Wulf Gungnirsson, an orphan left under an ash tree, dreams of a career in the Europolis, the World City that holds seventy billion people captive. Because work disappoints him, he begins to question himself and his society. After he meets the love of his life, his radical thoughts lead to his conviction for wrongthink. Wulf and his Inga escape into exile. As they try to rebuild their lives in the wilderness, they discover that the world’s governing body, the Council, has committed an unfathomable crime against humanity. Wulf vows to preach the Truth. He raises an army of outcasts to overthrow the city. To succeed, he must confront his past and find the father who abandoned him. This book contains strong themes of paganism, existential angst, and war. It criticizes urban society and promotes a return to primitive lifestyles.

 • Item Weight : 10.2 ounces
 • Paperback : 194 pages
 • ISBN-13 : 978-1790336968
 • Publisher : Independently published (November 29, 2018)
 • Dimensions : 6 x 0.49 x 9 inches
 • Language: : English

Verwarring (2018)

Een surrealistische novelle

Als kind van een verstoord huishouden confronteert het elfjarige scharminkel genaamd Toine een middelbaar onderwijssysteem. Ondanks dat hij zich door schaamte gedwongen voelt stil te blijven, blijft hij opstaan voor het recht anders te denken. Leraren, geschokt, wijzen de verbale opstand van hun leerling af. De schijnbare verbanning van de jongen uit de burgermaatschappij maakt hem depressief. Hij begint aan zelfmoord te denken. Om zichzelf te redden, ontsnapt hij in dagdromen. Hij begint een schrijfhobby en vertroebelt de grenzen tussen droom en werkelijkheid. In gedachten heeft de jongen zichzelf ervan overtuigd dat hij een militaire rekruut is die in een twee-onder-één-kap bunker woont. Wanneer zijn generaal, Bonifatius, en zuster Gertrude de jongen naar een psycholoog brengen, stort zijn wereld in. Zal Toine het schooljaar overleven? Deze novelle bekritiseert wetenschappelijk onderwijs. Het boek trekt het motief van een samenleving om politieke correctheid te handhaven in twijfel.

 • Item Weight : 6.1 ounces
 • Paperback : 154 pages
 • ISBN-13 : 978-1725795921
 • Dimensions : 5 x 0.39 x 8 inches
 • Publisher : CreateSpace Independent Publishing Platform; 1st edition (August 17, 2018)
 • Language: : Dutch

Kom in verzet! (2018)

Bundel tegen de politieke correctheid

De auteur schreef de artikelen in deze bundel tussen 2014 en 2017 uit frustratie over diverse demografische ontwikkelingen in Nederland en in Europa. Ze zijn gegroepeerd in hoofdstukken op basis van thema’s als immigratie, integratie, maatschappij en economie, niet op volgorde van tijd.

De afgelopen have eeuw is de Nederlandse Staat het grootste blok aan het been van de burger geworden. Een kantelpunt komt in zicht, het punt waarop burgers zich van de staat zullen afkeren, omdat de lasten groter zijn geworden dan de baten. Ongeacht het staatsmantra dat iedereen gelijk is, kan niet iedereen gelijk verdienen aan de globalisering. Een grote groep mensen, gebonden aan het land, kan amper van open grenzen profiteren, terwijl een veel kleinere groep kosmopolieten via Kaaiman-constructies zich op kosten van het volk weet te verrijken. Het volk is melkkoe én zondebok en staat alleen tegenover een parasitaire bovenklasse, medeplichtige politici en opportunistische media. Dat kan enkel tot burgeropstand leiden.

 • Item Weight : 1.04 pounds
 • Paperback : 320 pages
 • ISBN-13 : 978-1722807542
 • Dimensions : 6 x 0.8 x 9 inches
 • Publisher : CreateSpace Independent Publishing Platform; 1st edition (July 15, 2018)
 • Language: : Dutch